immagine

di Francesca Caputo

Poesia scritta 08/03/2022

ascolta l'udio della poesie

 

Maronna mia bbella, accussì Vuië rëcitë?

A nottë, quannë më vavë a curcà, a Maronna non a saccë prë(g)à,
lë sandë puè no_lë voglië scunzà, ma ll_aggë rittë rë më mbarà.

Ndramëndë vavë scauza accusì arraggiunénnë:
Craië n_ata lucë u škenë nnë mbochëtë
ma stanottë, finë finë, u cërëviellë sta cërnénnë
na farina ca rë (g)ranë non sapëtë.
O nottë lucendë ammorta_tuttë lë cundë,
prëparë a matënata a na nova iurnata!

Sitë, famë e malatië levënë lë sandë,
rëvigliënë purë lë ggendë arrubbëcàtë!
Maronna mia Vë vulerë ricë nu cundë
ma më mittë vrë(g)ògnë, më manghëtë u iatë!

A Femmëna bbella ncurënata rë rosë,
proprië Illa à rëspuèstë, u sapitë cchi cosà?
-Va bbuenë purë sulë u pënzièrë,
non prë(g)amë mica tuttë_a_stessa manera:
tenghë a rumenëca ppë_nnanzë_a_lë pierë
chillë ca iëstèmënë ra_a_matina a sera,
lë vìrësë rë uecchië a lë travë ogni mumendë
e purë ppë quissë no_më lamèndë.-

Maronna mia bbella, accussì Vuië rëcitë?
Allora v_aggia cundà nu fattë bruttë,
ma sëcùrë quissë già u sapitë
ca Vuië ra llò supë vërìtë tuttë.

Vulèrëtë u corë mië ca fussa nu suennë
ma picca assumigliëtë a vulundà rë Dië
u munnë tuèrtë ca iamë pašcennë.

Putèrëmë strappulià mbacë, richë ië,
senza vambë e muertë sëmmënennë?
Ppë ncielë e ppë nderrë chiòvënë cannunatë,
manghë fussëmë ndu Quaranda turnatë:
Mammë giuvënë stringënë lë figlië nzinë
e lë chiangënë chillë cchiù bbiècchië
ppë curpa rë ssa uerra ra lë cicatë uecchië.

Maronna mia bbella, accussì Vë richë ië:
A nottë, quannë më vavë a curcà, ië non vë saccë prë(g)à,
lë sandë puè no_lë voglië scunzà, ma ll_aggë rittë rë më mbarà.

 

Madonna mia bella, così Voi dite?

La notte, quando vado a letto, la Madonna non la so pregare,
i santi poi non li voglio disturbare, ma gliel’ho detto di insegnarmelo.

Intanto giro scalza così ragionando:
domani un altro sole ci scalderà la schiena
ma stanotte, finemente, il pensiero setaccia
una farina che non sa di grano.
O notte lucente spegni tutte le cose,
prepara il mattino a un nuovo giorno!

Sete, fame e malattie tolgono i santi,
resuscitano anche la gente morta!
Madonna mia vorrei raccontarVi una cosa
Ma mi vergogno, mi manca il respiro!

La Donna bella incoronata di rose,
proprio Lei ha risposto, lo sapete che cosa?
-Va bene anche solo il pensiero,
non preghiamo mica tutti allo stesso modo:
la domenica ho sempre davanti i piedi
coloro che bestemmiano dalla mattina alla sera,
con gli occhi al cielo ogni momento
e pure per questo non mi lamento.

Madonna mia bella, così Voi dite?
Allora devo raccontarvi un fatto brutto,
ma di sicuro questo già lo sapete
perché da là su tutto vedete.

Il mio cuore vorrebbe fosse un sogno
Ma poco somiglia alla volontà di Dio
Il mondo distorto che camminiamo.

Potremmo campare in pace, dico io,
senza seminare fiamme e morti?
Dal cielo e dalla terra piovono bombe
come fossimo tornati agli anni ’40:
giovani madri stringono al petto i figli
e quelle più anziane li piangono
per colpa di questa guerra cieca.

Madonna mia bella, così io Vi dico:
La notte, quando vado a letto, io non Vi so pregare,
i santi poi non li voglio disturbare, ma gliel’ho detto di insegnarmelo.